Bezlepkové cestoviny Cornito v akcii od 1,29€ a doprava 🚙 nad 60€ zadarmo.

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah, práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, teda prevádzkovateľa internetového obchodu Top SEO, s.r.o, so sídlom Zuzany Chalupovej 10, 851 07 Bratislava, IČO: 47094176, IČ DPH: SK2023743073, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava IV, oddiel Sro, vložka číslo: 88436/B na stránkach www.bezlepkac.sk a všetkých jeho podstránkach. Obchodné podmienky spoločnosti TOP SEO, s.r.o. sú záväzné a kupujúci vyjadruje súhlas s použitím týchto obchodných podmienok vytvorením svojej objednávky.
Bankové spojenie: https://www.bezlepkac.sk/bankove-spojenie/

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170 e-mail: lubica.petiova@soi.sk anna.dubekova@soi.sk

II. Objednávka a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Pre objednávku sa vyžadujú len nevyhnutné informácie k spoľahlivému doručeniu tovaru.
Objednávku môže kupujúci vytvoriť priamo v internetovom obchode. Po zadaní objednávky do objednávkového systému a po doručení potvrdenia objednávky kupujúcemu e-mailom sa objednávka stáva záväznou a je považovaná za uzatvorenú kúpnu zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich využití pri realizácii práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom zasielania obchodných oznámení kupujúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zasielanie objednávok ním zvoleným dopravcom, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Za omeškanie spôsobené dopravcom nezodpovedáme.
Predávajúci je povinný dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a v súlade s podmienkami, ktoré boli stanovené v deň odoslania objednávky. S výnimkou zjavných omylov a v prípade iných dôvodov na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach. Predávajúci je platiteľom DPH. K cene tovaru sa priráta cena za dopravu. Predávajúci je povinný zasielať kupujúcemu doklad o kúpe, tzv. elektronická faktúra. Elektronická faktúra je forma daňového dokladu, ktorá je odosielaná elektronicky. Plne nahrádza papierovú formu daňového dokladu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa, ani za poškodenie zásielky zavinené dopravcom. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a bezodkladne riešiť akékoľvek prípadné vady vzniknuté prepravou, s dopravcom. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v určenej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Cenník poštovného: https://www.bezlepkac.sk/cena-dopravy/

III. Odstúpenie od zmluvy


V súlade s ustanovením §12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť predávajúcim poukázaná už uhradená suma za objednaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť sumu zaplatenú za objednaný tovar, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a zrušiť objednávku najmä v prípadoch:
– ak má dôvodnú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho
– ak nie je schopný doručiť tovar v danom termíne
– ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
– ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
Formulár odstúpenia od zmluvy: https://www.bezlepkac.sk/odstupenie-od-zmluvy/

IV.Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete na stránke: https://www.bezlepkac.sk/ochrana-osobnych-udajov/

V. Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 6 mesiacov.

Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Viac o súboroch Cookies: https://www.bezlepkac.sk/subory-cookies/

VI. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 52 a nasl., § 499 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že tovar má vady alebo jeho vady sám spôsobil. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

[]